MHFA, Mental Health First Aid,  har utvecklats i Australien och på svenska översatts till Första Hjälpen till Psykisk Hälsa.

Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första-hjälpen-utbildning: att ge deltagarna kunskaper så att de kan rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. I Sverige är det NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention inom Karolinska Institutet som är ansvariga och förvaltar metoden. Studier och statistik som deltagarna får ta del av är aktuella och gäller Sverige till största del.

Kursen Första Hjälpen till Psykisk Hälsa ges i tre olika versioner: Vuxen, Ungdom och Äldre.

Vuxen- och äldrekurserna är båda 2 heldagar medan ungdomskursen är 2,5 dagar.


Kursen Vuxen är grunden för alla tre versionerna. Där tar vi upp de vanligaste psykiatriska diagnoserna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa på rätt sätt. Du får kunskap i hur du kan stödja och uppmuntra en drabbad person till ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp, detta genom en handlingsplan. Tillsammans tar vi också reda på var det lokalt går att söka den professionella hjälpen.

Inriktningen Ungdom 10-18 år är avsedd för vuxna som i sin vardag möter ungdomar, tex skolpersonal, socialtjänst eller annan ungdomsverksamhet. Denna kurs innehåller förutom grunden (se vuxen) även avsnitt om ungdomsutveckling, ätstörningar och ett avsnitt om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar.

Inriktningen Äldre belyser aspekter på åldrarna efter 65 år och passar därför bäst för vuxna som arbetar inom tex äldrevård. Teman förutom grunden (se vuxen) är även demenssjukdomar, matproblem och undernäring.